Amazone agriculture
Isaria
Pichon
Tehnos
Kongskilde
AGRO doprava
OPaLL AGRI
Strautmann
Dondi
Carrarospray
Land Pride
Amazone komunal

Soutěž: „Vymyslete slogan na stroje Amazone nebo společnost Amazone“

Vážení přátelé,
připravili jsme si pro Vás další soutěž s hodnotnými dárky od společnosti Amazone. Stačí jen "vymyslet slogan na stroje Amazone nebo společnost Amazone“. Slogan následně umístit na FB profil "Amazone Czech Republic" a sdílet se svými kamarády. Vyhrávají slogany s největším počtem liků!

Soutěž končí 30. 11. 2018. Vítěze oznámíme bezprostředně poté.

Těšíme se na Vaše příspěvky!

Váš Amazone tým

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Vymyslete slogan na stroje Amazone nebo společnost Amazone“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost AGROTEC a.s., Brněnská 74, 691 03 Hustopeče,
IČ: 00544957, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B/138 (dále jen „organizátor“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat od 1.11. 2018 do 31. 10. 2018 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím facebookového profilu „Amazone Czech Republic“ https://www.facebook.com/amazone.cz/ (dále jen FB Amazone).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Účastník soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů: jméno, bydliště/sídlo, IČ, e-mail, telefon obsažených v kontaktním formuláři na výše uvedených stránkách poskytnutých účastníkem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společností koncernu organizátora, a to na dobu tří let. Účastník soutěže dále uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společnosti koncernu organizátora a na dobu tří let. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním obchodních nabídek a informací. Tyto souhlasy lze kdykoli písemně odvolat.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Předmětem soutěže je vymyslet slogan na jakýkoli stroj od společnosti Amazone či společnost samotnou. Zapojení do soutěže vzniká umístěním návrhu sloganu na český profil FB Amazone. Umístěním sloganu účastník souhlasí s jejím zveřejněním na sociálních sítích AGROTEC Group, webových stránkách společnosti, na akcích organizátora a jeho následným používáním k propagaci společnosti Amazone v ČR a SR.

5. VÝHERCI
Po skončení soutěže budou oceněni tři účastníci, kteří získají ke svým návrhům sloganů největší počet liků.

6. VÝHRY
V soutěži se nachází tři výhry:
1. cena – praktickou a elegantní pánskou vestu Amazone
2. cena – slušivou a příjemnou polokošili Amazone
3. cena – plyšového mazlíčka Panterka od Amazone

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherci budou zveřejněni ve zvláštním příspěvku na FB profilu Amazone Czech Republic, přičemž zároveň budou vyzváni k zaslání kontaktních údajů vč. adresy, na kterou bude možné výhru doručit.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící současně výslovně prohlašují, že kompletně osvobozují Facebook od jakýchkoli závazků z této soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook účtu. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Na účast v soutěži není právní nárok. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

V Hustopečích dne 2. 11. 2018