Amazone agriculture
Isaria
Pichon
Tehnos
Kongskilde
AGRO doprava
OPaLL AGRI
Strautmann
Dondi
Carrarospray
Land Pride
Amazone komunal

N-senzory ISARIA

Kategorie: Variabilní hnojení

Systém ISARIA v interakci s rostlinami přesně spočítá optimální zásobení živinami a předá tuto informaci aplikační technice. ISARIA plně automaticky přizpůsobí dávku dusíku k dosažení maximálního výnosového potenciálu plodin na dílčích plochách pole, vyrovná kvalitu úrody, efektivně využije náklady na hnojiva a přispěje k lepší ochraně životního prostředí.

Prospekty ke stažení

N-senzory ISARIA pro variabilní hnojení

N-senzory ISARIA od firmy Fritzmeier jsou ideálním prostředkem ke zvýšení výnosu, kvality zrna a současně úspoře hnojiv. Při hledání nových technologií není mnoho možností, které by nabízely tolik výhod současně.

Pomocí N-senzorů můžeme podle stavu porostu okamžitě měnit dávku hnojiva. Rostliny se na různých místech v poli vyvíjejí různě proto i jinak reagují na přísun živin.

Díky N-senzorům tak dostanou tolik živin, kolik skutečně spotřebují pro dosažení optimálního výnosu. To je princip práce všech N-senzorů. ISARIA navíc dokáže zohlednit negativní místa  na poli, která neumožní správný vývoj rostlin ani při dostatečné výživě.  Tam, kde rostliny z různých důvodů nemohou vyšší dávku dusíku využít, se dávka naopak sníží. Tím se dosáhne navíc úspory hnojiva a současně se šetří životní prostředí.

Jak N-senzory ISARIA pracují?

N-senzor vysílá k porostu paprsky, které jsou citlivé na jeho zabarvení a jejich odrazivost se podle toho mění. Tmavší zelená signalizuje více chlorofylu a současně i více dusíku v biomase. Světlejší zabarvení naopak jeho nedostatek. N-senzor zjistí aktuální situaci v daném místě a informaci předá okamžitě počítači rozmetadla nebo postřikovače, který upraví dávku hnojiva. Mapa půdního potenciálu může navíc tuto dávku posunout směrem nahoru nebo dolů. Kompletní zadání k hnojení může připravit agronom v kanceláři včetně zakreslení informací a změn do půdních map. Traktorista pak na poli pouze spustí připravené zařízení.

Čím jsou N-senzory ISARIA specifické?

1. ISARIA používá 4 vlnové délky (4 různé světelné diody) v oblasti 660 (červená) až 780 nm (infračervená). To umožňuje pracovat s 2 vegetačními indexy a tím vyhodnotit a reagovat na 2 růstové parametry. Jeden je index IBI – biomasa = zapojení porostu, druhý IRMI – zabarvení = příjem N. Biomasa se měří v ranějších vývojových stádiích, cca EC 28-30, příjem N od EC 30 až po kvetení EC 60-65. Toto umožňuje flexibilnější a delší nasazení ISARIE. Ostatní N-senzory pracují s 1 Indexem, čímž je jejich využití omezeno.

2. Životnost lamp LED je 50.000 hodin provozu (= min.5 let nepřetržitého provozu). Každá pracuje v jedné vlnové délce a proto se nazývají „vysoce toleranční“. Jsou vyráběny v Japonsku, žádný německý výrobce takovéto diody nemá v programu. Tyto diody umožňují frekvenci práce 500/s v noci a 1800-2000/s ve dne.

3. Ostatní výrobci jsou zaměřeni na postupné vyrovnávání porostu v rámci pole. Toto je smysluplné u malých výměr, kde jsou i rozdíly v půdních podmínkách menší. U větších honů (např. od 50 ha a více = často v ČR) jsou i rozdíly v půdních typech, strukturách, zásobeních živinami a vodním režimu větší. Větší utužení půdy na souvratích nebo místa trvalého zamokření nelze jednoduše vylepšit změnou dávky dusíku. Zvyšování dávky N bez ohledu na potenciál místa může přinést více problémů, než užitku. Proto je účelné hnojení on-line kombinovat s půdním potenciálem, případně výnosovým potenciálem. Cílem každého hnojení je, aby dodané hnojivo rostiny maximálně využily a aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám. V místech negativních pro vývoj rostlin ISARIA naopak dávky snižuje, aniž by se to projevilo na výnosu. Kromě ekonomického přínosu je zde zřejmý i přínos ekologický.

4. Podle map půdního potenciálu může zařízení aplikovat P, K i jiné živiny. V tomto případě se variabilně nedávkuje podle senzorů, ale podle mapy a pozice stroje.

5. ISARII lze využít i na růstové regulátory a desikanty, a to v režimu on-line. Současně probíhá testování využití ISARIE na aplikaci pesticidů, hlavně fungicidů

6. Fritzmeier vyvinul spolu s Technickou univerzitou v Mnichově tzv. „absolutní modus“ pro hnojení N v ozimé pšenici. Jeho předností je, že není třeba před nastavením zařízení kalibrovat. Ušetří se tak čas na začátku práce. Vývoj tohoto režimu zabral více, než 10 let testování na velkém množství odrůd a v různých podmínkách. Jeho přínos potvrzují i výsledky dosažené u uživatelů a při testování 2 zařízení v ČR v roce 2015.

N-senzory ISARIA jsou  testovány v ČR od roku 2015 ve spolupráci s ČZU Praha a MENDELU v Brně. Návratnost investice do systému ISARIAParalelně běží 2 roky testování při PU v Nitře. Při testech byly vyhodnocovány různé ukazatele, jako výnos, obsah dusíkatých látek, rozložení zón půdního potenciálu na zkušebních pozemcích a další parametry.

Díky zvýšení výnosu a zlepšení kvality zrna, případně úspory hnojiva (podle historie a vyhnojení polí) lze s N-senzory dosáhnout velmi dobrého ekonomického výsledku.

Kompletní zařízení ISARIA se tak zaplatí již při použití v jedné sezóně na 700-750 ha.

Variabilní aplikace hnojiv (VRA)

představuje klíčovou část lokálně cíleného hospodaření (precizního zemědělství), která umožňuje prostorově diferencovat dávky hnojiv s ohledem na stanovenou variabilitu pozemků (půdy, porostů).

Cílem je zefektivnění využívání materiálových vstupů a zvýšení kvality produkce při dodržování environmentálních omezení.

Funkční princip systému ISARIA

Hnojení uzpůsobené dílčím plochám

Každá dílčí plocha pole je jiná.

Proto si každý zemědělec, který hospodaří ekonomicky a myslí ekologicky, klade důležité otázky:

 1. Jak jsou momentálně zásobeny moje plodiny dusíkem?
 2. Jak využiji jejich výnosový potenciál?
 3. A jaké množství hnojiva musí být aplikováno na jakých místech?
 • O výši výnosu i jeho kvalitě rozhodnou měrou rozhoduje optimální zásobení dusíkem. Na to ale neexistují žádné směrodatné hodnoty.
 • Systém ISARIA v interakci s rostlinami přesně spočítá optimální zásobení živinami a předá tuto informaci aplikační technice.
 • Pole za polem, kousek po kousku, plně automaticky s optimálním zásobením živinami - to je princip, na kterém funguje ISARIA.

Problémy uniformního hnojení:

 • Vývoj rostlin se může lišit.
 • Na polích mohou být různé zóny výnosových potenciálů.
 • Výnos závisí především na zásobení dusíkem.
 • Existují i jiné ovlivňující faktory - typ půdy, voda, reliéf ...

Musíte hnojit tolik, kolik

 • rostliny mohou využít pro maximální výnos,
 • je půda schopna poskytnout bez vysokých ztrát.

➊ Měření

 • Není třeba žádné kalibrace!
 • Měření momentálního zásobení dusíkem
 • Vysoká přesnost měření díky blízkosti k rostlinám
 • Vysoce citlivá měřící technika
 • Až 2000 naměřených hodnot za sekundu
 • Odolná světelná LED technologie s provozní životností až 50.000 hodin
 • Aktivní systém měření - použitelný ve dne i v noci
 • Oproštěné od vnějších vlivů (denní doba, druh, záření, odrůda, atd.)
 • Nezávislé na okolním světle

➋ Výpočet

 • Přesné zobrazení stavu výživy
 • Dlouholeté řady pokusů na všech kulturních rostlinách jako referenční hodnoty
 • Výživa rostlin v závislosti na výnosovém potenciálu dílčí plochy
 • Zjištění aktuální potřeby dusíku rostlin
 • Bez saturačního efektu v celé oblasti měření (měřitelné hodnoty výživového stavu až do nejpozdnějších vývojových stádií rostlin)
 • Digitální procesory k okamžitému vyhodnocení naměřených dat
 • Bezdrátový přenos dat
 • Ovládání aplikační techniky prostřednictvím RS232 nebo ISOBUS
 • Individuální vybavení softwarem v podobě modulů

➌ Hnojení

 • Ovládání aplikační techniky s citlivým dávkováním uzpůsobené aktuálním potřebám
 • Zaprotokolování a záznam informací o místech aplikace hnojiva

➍ Profit

 • Zvyšování výnosu
 • Využití výnosového potenciálu
 • Vyrovnaná kvalita úrody
 • Efektivní využití nákladů na hnojiva
 • Lepší ochrana životního prostředí díky vyváženým bilancím dusíku, na každé dílčí ploše

Optimální výnos s inteligentní technologií senzorů.

Čím přesnější dávkování živin, tím lepší výsledky. Využití systému ISARIA je rozhodnutí, které se vyplatí. Jak Vašemu provozu, tak životnímu prostředí. S těmito výhodami můžete počítat od začátku:

Nejlepší poměr cena-výkon

Co se týče poměru mezi náklady a užitkem, má ISARIA na trhu jednoznačný náskok. Systém nabízí lepší technologii za tu nejhospodárnější cenu a investice do něj se vrací rychleji než u srovnatelných řešení.

Flexibilní využití, jednoduché ovládání

Systém ISARIA lze díky univerzálnímu nástavbovému rámci nasadit na každý traktor, díky technologii Bluetooth či ISOBUS a PC tabletu je jednoduchý na ovládání a vhodný pro denní i noční využití.

Nejvyšší přesnost měření

Díky měření bezprostředně nad rostlinami a srovnání dat s dlouhodobými referenčními hodnotami dosahuje ISARIA výrazně lepších a přesnějších výsledků v oblasti zásobení živinami. Růst je dokumentován až na úroveň jednotlivých částí polí.

ISARIA. Pro zemědělce, kteří hledí do budoucnosti.

Optimalizované rozdělení hnojiva.

Pouze díky naprosto přesnému umístění živin dochází k úspoře hnojiva.

Větší výnos a lepší kvalita.

Výnosový potenciál jednotlivých dílčích ploch a rostlin je plně využit.

Ohleduplnost k životnímu prostředí.

Tam, kde nedochází k přehnojování půdy, není zatěžována ani spodní voda.

Srovnání systémů variabilního hnojení

Přednosti zařízení ISARIA

Rychlá montáž.

ISARIA je vhodná na každý typ traktoru, lze ji snadno namontovat na čelní hydrauliku a může být během pouhých 2 minut nasazena, resp. sundána. Odpadá nákladné pokládání datových kabelů. Systém ISARIA je jednoduché obsluhovat.

Jednoduchá obsluha.

Systém ISARIA je okamžitě připraven k využití a pracuje nezávisle na druhu rostlin. Díky tomu ušetříte cenný čas.

Spolehlivé využití.

Robustní mechanika, inteligentní a dlouhověká optika a elektronika - všechny modely a komponenty jsou si navzájem pečlivě uzpůsobeny a konstruované pro spolehlivé využití za vysokého namáhání.

Seriózní výpočty.

Podle výpočtů Technické univerzity v Mnichově/Weihenstephanu dosahuje systém ISARIA výrazně vyšších výkonů bez navýšení dusíku a vyrovnanější bilanci dusíku.

ISARIA – nejdůležitější výhody

 • Aplikace je optimalizována na výnosový potenciál - "Online s Map-Overlay"
 • Maximalizuje výnosový potenciál - Efektivní využití nákladů
 • Správná a skutečná bilance N v každé zóně
 • Zlepší kvalitu zrna a produkuje uniformitu napříč zónami
 • Žádná kalibrace na poli
 • Plná sledovatelnost a opakovatelnost… přínos pro životní prostředí / odpovědnost
 • Vysoce přesná měření v reálném čase
 • Nezávislá na okolním světle - ve dne v noci
 • Nejlepší kvalita a proto nejlepší finanční návratnost

Měřící modul – technické údaje

Rozměry Model 6.91 Model 6.01
Výška, boční ramena zvednutá (přepravní poloha) 217 181
Šířka, boční ramena sklopená 724 646
Šířka, boční ramena zvednutá (přepravní poloha) 245 245
Váha (cca kg) 68 66
Údaje o napájení
Napájení proudem 12 V–15 V DC 15 A
Jištění terminálu 5 A
Jištění základního rámu ISARIA 15 A
Spotřeba elektřiny terminál 60 W
Stupeň ochrany IP 65
Přívodní kabel 6m, 2x2,5 mm2 H07RN-F
Připojení přes zástrčky ve vozidle 2 x zástrčky pro palubní napětí
Sériové vybavení
Měřící systém ISARIA se 2 měřícími hlavicemi
Integrovaný přijímač GPS
Hliníkový držák přístrojů
Terminál ISARIA (RS232)
Přívodní kabel, přívod elektřiny pro systém ISARIA a terminál
Paměťová karta SD